Home
Voetverzorging
Voetverzorgingstips
Reflexzonetherapie
OncoReflex
Voetmassage
Stoelmassage
Hotstone massage
Verwenmoment Vrouwen
Zechsal -magnesium-
Tarieven
Contact
Contactformulier
Privacy Policy

Privacy Policy

 

Praktijk Rezothera hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.  

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Rezothera houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat:

- Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming is met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  

- Ik zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. 

- Praktijk Rezothera passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.  

- Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.  

- Ik op de hoogte ben van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.  

- Ik nooit persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  

- Ik geen persoonsgegevens zal verstrekken aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

- Ik enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) zal verwerken indien hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

- Praktijk Rezothera persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

- Ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen heb om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  

- U recht hebt op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.  

· Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

 

Als Praktijk Rezothera zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, indien u na het doornemen van onze privacy policy (welke volledig aanwezig is in de praktijk), of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen, dan kan dat door een mail te sturen aan rezothera@yahoo.nl of door het contactformulier op deze website in te vullen.

 

Top
2019 Praktijk Rezothera | www.rezothera.nl